Elsamverkansportalen

  • Dsc 0985
    SUSIE är ett nationellt webbaserat verktyg som används för att underlätta samverkan mellan elnätsföretag under störningar inom elförsörjningen.
  • Dsc 0991
    SUSIE ska bidra till en säker elkraftförsörjning i Sverige genom att landets elkraftberedskap vid en eventuell störning har goda möjligheter till samverkan genom SUSIE.

SUSIE

SUSIE är ett nationellt webbaserat verktyg som används för att underlätta samverkan mellan elnätsföretag under störningar inom elförsörjningen. Detta ska bidra till en säker elkraftförsörjning i Sverige genom att landets elkraftberedskap vid en eventuell störning har goda möjligheter till samverkan genom SUSIE.

Sverige är indelat i sju elsamverkansområden. Vid ett störningsläge rapporterar respektive elnätsföretag in sitt läge i SUSIE via fördefinierade rapporter. Varje elsamverkansområde har en ledningsgrupp (elsamverkansledning) som via SUSIE får en översiktsbild över störningsläget. Utifrån denna bild arbetar man sedan med att fördela resurser på ett effektivt sätt.

Rapportering kan även ske på automatiskt genom att företaget gör sin störningsinformation tillgänglig över Internet.

SUSIE är utvecklat för att användas under storstörning och vid beredskaps­höjning men systemet innehåller även vissa nyttofunktioner som kan användas i det dagliga arbetet.

 

SUSIE i vardagen:

Aktuell lägesbild: Genom att elnätsägarna rapporterar in status för sina nät via en automatisk koppling från det egna driftsystemet till SUSIE kommer det att finns en ständigt aktuell lägesbild.

Prenumerationer: Genom SUSIE ges möjlighet att prenumerera på information från externa informationskällor såsom SMHI, Svenska Kraftnät och Sveriges Radio. Kombinerat med störningsinformationen frän elnätsägarna kan detta ge användarnaav SUSIE en förvarning om att problem inom elförsörjningen kan uppstå.

Meddelanden till Sveriges Radio: Elnätsägare kan skicka informationsmeddelandentill Sveriges Radios system Casus. Meddelandena hanteras av trafikredaktionen för sändning i radion

Resurser: SUSIE hanterar resurser både i vardagen och i kris. Man kan enkelt få en överblick på egna och andras resurser