Elsamverkansportalen

 • Vagn Landcruiser
  Svenska kraftnät anskaffar åtta Molos-bandvagnar, som är regionalt placerade för snabba insatser vid kriser. Vid beställning av Molos-stödet ingår bandvagn och sex sambandssystemledare.
 • Medium8294245332 9Ac3f7cab4 Z
  Elbranschens frivilliga organisation för elsamverkan har nu funnits i tiotalet år och har spelat en viktig roll vid storstörningar i elnätet.
 • Medium8293194961 79562A848f Z
  Elsamverkansorganisationen är basen för den ledningsorganisation av elförsörjningen under kris och höjd beredskap som Svenska kraftnät ansvarar för.
 • Stor8338513338 3523875762 O
  Elnätsverksamheten är nödvändig för en fungerande infrastruktur. Parallellt med att elsamverkansarbetet inleddes, har omfattande insatser gjorts för att förebygga risken för större avbrott.

Elsamverkan

Samverkan mellan elnätsföretagen

Vid stora störningar i eldistributionen rapporterar varje elnätföretag sitt störningsläge och resursbehov alternativt resurstillgång med stödsystemet SUSIE. Vardera av de sju elsamverkansområdena har en ledningsgrupp (elsamverkansledning) som med SUSIE får en bra översiktsbild över störningsläget. De kan därmed fördela tillgängliga resurser på ett effektivt sätt.

Med hjälp av SUSIE knyts därmed elnätföretagen och elsamverkansledningarna samman för att effektivt kunna samarbeta när ett svårt läge uppstår i eldistributionen.